Condicions generals de contractació


1. PARTS i ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

(D'ara endavant, també les Condicions Generals o CGC):
D'una part, el proveïdor dels productes, CLARA FONS I DUOCASTELLA (d'ara endavant, també el prestador), amb domicili social en CASA BIOSCA S/N, 08263- CASTELLTALLAT, SANT MATEU DE BAGES, (Barcelona), N.I.F. 39386566D, telèfon d'atenció al client 659109716, i correu-e: hola@lale.cat, sent titular del lloc web https://lale.cat, exposa el document contractual que regirà la sol·licitud de productes a través del lloc web ressenyat.
I, d'una altra, l'usuari – client (d'ara endavant l'usuari), té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.
TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:
a. Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.
b. Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per contractar.
c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.
Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.
El prestador posa a la disposició d'aquests l'adreça de correu-e hola@lale.cat perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.
Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions sol·licitades a través del lloc web del prestador.
El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.
És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.
CLARA FONS I DUOCASTELLA no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d'una utilització inadequada dels productes oferts a la web. La responsabilitat civil del prestador pels productes subministrats queda limitada a l'import d’aquests, l'usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a CLARA FONS I DUOCASTELLA per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes oferts a la web https://lale.cat, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-hi pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.
La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte concret.
2.2 Territori d’aplicació: La tenda virtual de https://lale.cat està activa per tot l’Estat espanyol.
2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per contractar.
2.4 Acceptació del client: La validació d'una comanda a través de la web https://lale.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web https://lale.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.
2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: CLARA FONS I DUOCASTELLA es reserva el dret de fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introdueixin una vegada realitzada una comanda, s'aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB https://lale.cat

3.1 Publicació de preus: De forma excepcional, els preus dels productes mostrats a la nostra web poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan succeeixi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè, amb la finalitat d'emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, vostè podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.
3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altres materials escrits, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per la nostra banda.
Els continguts de https://lale.cat estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d'això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.
Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua catalana i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en un altre idioma sempre indicant-ho abans d'iniciar el procediment de contractació.
3.3 Disponibilitat del/els producte/s: Pot haver-hi ocasions en què sigui impossible subministrar els productes a causa que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, ens posarem en contacte amb vostè.
3.4 Dret d’anul·lació: CLARA FONS I DUOCASTELLA es reserva aquesta acció (dret d'anul·lació) de l'enviament d'un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de https://lale.cat. Per al cas que es detectés aquesta falta de qualitat, CLARA FONS I DUOCASTELLA li suggerirà un producte de reemplaçament.
3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L'horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any.
3.6 Frau: Si CLARA FONS I DUOCASTELLA sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA

Per poder accedir als productes oferts pel prestador, l’usuari haurà d’omplir el formulari web i haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, detallada en l'Avís legal i la Política de privadesa d'aquest lloc web.
S'informa que de conformitat amb l'exigit per l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:
1. Escollir el producte.
2. Omplir el formulari web en el que haurà de proporcionar, de manera lliure i voluntària, les dades personals que li seran requerides de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, detallada en l'Avís legal i la Política de privadesa d'aquest lloc web.
3. El prestador contactarà amb l’usuari per verificar els preus, li facilitarà la disponibilitat dels productes, els impostos a aplicar i les condicions de pagament. L’usuari facilitarà en aquests moments l’adreça d’enviament.
4. El prestador confirmarà la comanda i les condicions pactades a través de correu-e a l’adreça especificada.
Si hi hagués qualsevol tipus d'error en l'adreça indicada o en qualsevol altre punt de la informació subministrada, haurà de notificar-ho immediatament a l'adreça de correu-e que apareixerà a la web per procedir a l'esmena d'aquest error.
Davant de qualsevol dubte pot contactar amb el nosaltres a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web https://lale.cat.
CLARA FONS I DUOCASTELLA proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre correu-e de contacte hola@lale.cat. Si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.
CLARA FONS I DUOCASTELLA posa a la seva disposició telèfons subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. ENVIAMENT

El termini de lliurament serà màxim d’una setmana, podent-se allargar segons la població de destinació o a causes alienes al prestador. S'entén aquest terme sempre que s'hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament segons la forma de pagament estipulada amb el prestador.
El prestador no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l'usuari, falses, inexactes o incompletes.
El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l'usuari i aquest, o el delegat d'aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.
Correspon a l'usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

6. PREUS I TERMINIS

Tots els preus que consten a la web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d'existències i en tot cas s'expressaran en la moneda Euro (€). Aquest preus, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualsevol altre servei addicional i annexos al producte adquirit. Aquets preus i la resta de despeses els hi serà aplicat així com el tipus d'IVA aplicable legalment vigent a cada moment.
El pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari. Aquesta factura serà automàticament remesa a l'adreça de correu-e proporcionada per l'usuari.
El client assumeix que, en tot cas, els preus d'alguns dels productes podran variar en temps real. En tot cas, això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.
En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.
Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client del prestador o via correu electrònic a l'adreça facilitada.

7. FORMES DE PAGAMENT :

A continuació detallem els sistemes disponibles:
7.1 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: En el moment de finalitzar la comanda l'usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s'indiqui clarament el número de comanda assignada i el nom de l'usuari en l'ordre de transferència. Per poder confirmar la comanda serà necessari realitzar la mateixa en un termini de 7 dies. En cas contrari, serà cancel·lat en el nostre sistema.
7.2 Altres formes estipulades entre l’usuari i el prestador.

8. ENTREGA DE COMANDES

8.1 Direcció de l’enviament: L’entrega de les comandes es realitzarà en el domicili d’entrega designat lliurament per l’usuari. De tal forma, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan l’entrega del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència del fet que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments assignada per a tal efecte, com és l'absència del destinatari.
L'horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.
Sense perjudici de l'anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.
CLARA FONS I DUOCASTELLA posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins del terminis estipulats.
8.2 Danys en el lliurament: Els productes es lliuren en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s'apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de detallar aquest fet en el comprovant que signa al transportista i contactar immediatament amb el prestador (659109716, o hola@lale.cat) dins de les 24h següents a la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.
Un comprovant de lliurament sense cap ressenya de danys equival a un producte amb l'embalatge en perfectes condicions. Igualment, si es detecten danys en el producte una vegada obert l'embalum estant l'embalatge en perfectes condicions, el client disposa de 24h des de la seva recepció per contactar amb el prestador (659109716, o hola@lale.cat). Transcorregudes 24h del lliurament no s'acceptaran reclamacions per danys en el producte.

9. DRET DE DEVOLUCIÓ

9.1 Devolució de producte defectuós: l'usuari haurà d'informar a CLARA FONS I DUOCASTELLA de la falta de conformitat amb el producte en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'aquesta. En el cas que el producte sigui defectuós d'origen, ha d'enviar un correu electrònic a hola@lale.cat amb el número de factura i explicant el motiu de la devolució. El nostre servei d'atenció al client contactarà amb vostè a través de correu electrònic o trucada telefònica indicant-li com procedir per a l'enviament del producte defectuós i proporcionant-li un número de devolució.
S'haurà de retornar el producte de la comanda a l'adreça que li facilitarem amb tots els elements amb que van ser lliurats, en perfectes condicions, sense danys ni marques que denotin un ús no adequat del bé o diferent a la naturalesa pròpia del mateix
Un cop el producte defectuós sigui rebut complint amb aquests requisits i es comprovi que el/els producte/s compta amb algun defecte de fabricació, ens posarem en contacte amb vostè per gestionar la reparació, substitució, rebaixa o resolució del contracte. En qualsevol dels casos anteriors les despeses derivades seran a càrrec de CLARA FONS I DUOCASTELLA.
9.2 Devolució per error en la comanda per part de CLARA FONS I DUOCASTELLA: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, l'usuari haurà de comunicar-ho per correu-e tan aviat com sigui possible; CLARA FONS I DUOCASTELLA correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent.
9.3 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució seran a càrrec de CLARA FONS I DUOCASTELLA que, una vegada en les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l'apartat 9.1. El no compliment d'aquests requisits pot suposar l'anul·lació de la garantia o ocasionar disminució del valor del producte.
En cas de faltar algun dels elements, el producte serà retornat al seu domicili amb una nota indicant el contingut que falti.
9.4 Dret de desistiment: L'usuari té 14 dies naturals, explicats a partir de la data del producte, per a la devolució del mateix (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març). Si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la seva comanda, podrà exercir el seu dret de desistiment, emplenant el formulari annex a aquestes condicions amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l'import del/dels producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumits per part de l'usuari. El producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.
Li proporcionarem un número de devolució i instruccions per al procediment de devolució. Haurà de remetre'ns-ho a través del correu-e hola@lale.cat o per correu postal, sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d'aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi dels productes per motius tècnics subjectes a la garantia dels productes en qüestió.
Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els quals li va ser lliurat, sense danys ni marques de deteriorament de cap tipus, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a l'adreça que li hem facilitat.
Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de deteriorament i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, li reemborsarem l'import total de la compra.
Recordi que en qualsevol cas, el producte haurà d'incloure:
- Número de devolució proporcionat
- Número de comanda
- Data de compra i d’exercici de desistiment
Informació d’interès (opcional):
- Motius de la devolució
- Informació que cregui necessària o d’interès per tramitar la devolució
9.5 El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:
1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicades directament sobre el mateix.
3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.
4. En les aplicacions de software que siguin directament descarregades a través del portal.
5. Quan siguin productes personalitzats o aquells que, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

10. REINTEGRAMENTS

10.1 Reintegrament de les despeses d’enviament: Si sol·licita el reintegrament de les despeses d'enviament de la devolució la responsabilitat de l'enviament recau exclusivament en l'empresa de transport o mig contractat per a aquest enviament. Les despeses extra derivades de la contractació de serveis de lliurament ràpid seran a càrrec del client.
10.2 Reemborsament per devolució: Per al cas de devolució, el reemborsament dels imports pagats s'efectuarà a través del mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra. CLARA FONS I DUOCASTELLA no retornarà l'import o realitzarà cap reexpedició de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge i accessoris del producte objecte de la devolució.
10.3 Termini de reemborsament: El reemborsament s'efectuarà en un termini de 15 dies hàbils des de la recepció i verificació de les condicions de la recepció de l'enviament. El termini màxim per realitzar el pagament establert és d'un mes. Per procedir al reintegrament haurà de donar-nos les següents dades:
- Número de factura.
- IBAN + 20 dígits del seu compte bancari.
10.4 CLARA FONS I DUOCASTELLA declina el reintegrament de les quantitats si:
- els productes estan usats o deteriorats.
- als productes els hi manca qualsevol element.

11. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POST-VENTA

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s'indiqui el contrari en la seva descripció.
Tots els productes compten amb un període de garantia de 2 anys, conforme als criteris i condicions descrites en el Llei 3/2014, de 27 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementària, excepte casos excepcionals en els quals pot ser de diferent durada.
En cas que la Llei de Garanties de Venda de béns de consum (23/2003, de 10 de Julio) estableixi que el producte ha de ser enviat al prestador per gestionar aquesta garantia, l'equip de CLARA FONS I DUOCASTELLA li indicarà com procedir a través de correu electrònic o trucada telefònica.

12. RESOLUCIÓ DE LITIGIS

D’acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l'usuari i el prestador, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l'usuari (si és persona física).
En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora de l'Estat espanyol, el prestador i l'usuari renuncien expressament a qualsevol altre fur, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.
A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon 659109716 o a través del nostre formulari de contacte.